Inserció Laboral i Dret al Treball: Una Reflexió en el Marc dels Drets Humans i els ODS

Inserció Laboral i Dret al Treball: Una Reflexió en el Marc dels Drets Humans i els ODS

Roger Casero, coordinador del Grup Incorpora Girona, juntament amb els tècnics que desenvolupen el programa en el territori.

La Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada per les Nacions Unides el 1948, que enguany fa 75 anys, reconeix el dret fonamental al treball com a una part intrínseca de la dignitat humana. Aquest dret es converteix en una peça clau per a la consecució del benestar individual i col·lectiu de totes les societats, ja que està estretament vinculat amb la inserció laboral, pel que fa al procés d’incorporació i adaptació d'una persona al mercat de treball. D’altra banda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats el 2015, destaquen la importància d'assegurar oportunitats d'ocupació i treball decent per a tothom, així com la promoció d'un creixement econòmic inclusiu.

El programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” contribueix a fer possible aquest dret i aquests objectius a través de l’acció que fan les entitats que en formen part, juntament amb les empreses que hi col·laboren, tot promovent la inserció laboral, facilitant oportunitats de feina, i enfortint la col·laboració entre els sectors social i empresarial.

La inserció laboral: el pont entre el dret al treball i la pràctica

Més concretament, l’article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans proclama que totes les persones tenen dret al treball i a unes condicions de feina justes i favorables. Aquest dret està vinculat a la dignitat inherent de tots els éssers humans, i els reconeix la capacitat i la responsabilitat de contribuir al progrés de la societat. D’aquí que, a banda de la retribució econòmica, el salari, la inserció laboral i la feina són factors d’inclusió social.

La inserció laboral, doncs, esdevé el pont entre el dret al treball i la seva realització pràctica, entre el dret escrit i el seu exercici pràctic i real. La creació d'oportunitats d'ocupació i l'accés al mercat laboral són elements essencials per assegurar que aquest dret sigui tangible per a totes les persones, independentment de la seva procedència, gènere, discapacitat o altres característiques. Fruit de la col·laboració de la xarxa d’entitats socials del grup de Girona del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i les empreses col·laboradores, aquest 2023 s’han gestionat més de 1.040 ofertes laborals que han permès a més de 925 persones en risc d’exclusió social accedir al mercat laboral.

Entitats socials i empreses amb compromís social, factors clau en la creació de treball i creixement econòmic 

Més recentment, els ODS, particularment l'ODS 8 relatiu al Treball Decent i Creixement Econòmic, destaquen la necessitat de promoure oportunitats d'ocupació digna, estimular la creació d'empreses sostenibles i garantir condicions laborals justes. Aquest objectiu reconeix que la consecució del dret al treball no només implica l'accés a l'ocupació, sinó també assegurar que aquesta ocupació sigui digna i que contribueixi al desenvolupament sostenible.

La col·laboració entre les entitats socials i les empreses amb compromís social en el marc del projecte laboral de la Fundació “la Caixa” s’enfoquen especialment en aquest objectiu, en l’ODS 8, relatiu al Treball i al Creixement Econòmic. Aquesta col·laboració ha permès que més de 540 empreses de les comarques gironines facilitin oportunitats laborals a les persones ateses pel programa.

Amb aquesta col·laboració, les empreses també fan una contribució a l’ODS 10 relatiu a la Reducció de les Desigualtats, ja que en la identificació del talent aposten per la no discriminació, tot facilitant la inserció laboral de persones vulnerables i en risc d’exclusió social. 

Aquest treball conjunt entre les entitats socials i les empreses que promou la Fundació “la Caixa” amb el programa Incorpora suposa també una contribució a l’ODS 17, relatiu a les Aliances per a l’assoliment dels objectius, ja que fomenta el treball en xarxa i la cooperació entre els agents del territori per crear impactes positius i sostenibles per a les persones i per a la societat.

Tots els drets requereixen que algú vetlli per al seu compliment; també algú que contribueixi a fer-los realitat. El dret al treball no n’és una excepció, i a banda de l’administració, les entitats socials i les empreses també hi hem de contribuir i vetllar per al seu compliment. El programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, a través de la col·laboració entre les entitats socials i les empreses per promoure la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables, hi posa el seu granet de sorra.
 

Roger Casero,

Coordinador del Grup Incorpora Girona

Compartir:

linkedin